Why stand alone if we can go together?

Geloofsbelijdenis


De geloofsbelijdenis van FMF is samengevat in de volgende duidelijke standpunten:

- We geloven in de volkomen goddelijke en woordelijke inspiratie van de Bijbel (2Timoteüs 3:16; 1Korintiërs 2:13).

- We geloven in de eeuwige Godheid, die Zichzelf heeft geopenbaard als één God, bestaand in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest, die wel te onderscheiden zijn, maar ondeelbaar (Matteüs 28:19; 2Korintiërs 13:14).

- We geloven in de schepping, de beproeving en de val van de mens, zoals deze worden beschreven in Genesis en in zijn totale geestelijke verdorvenheid en zijn onmogelijkheid om de goddelijke rechtvaardigheid te verkrijgen uit zichzelf. (Romeinen 5:12 en 18).

- We geloven in de Heer Jezus Christus, de redder van de mensen, ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, zowel God als mens (Lucas 1:26-35; Johannes 1:18; Jesaja 7:14 en 9:6).

- We geloven dat Christus stierf voor onze zonden, dat Hij begraven is en op de derde dag weer is opgestaan uit de dood en in persoon aan Zijn discipelen is verschenen  (1Korintiërs 15:1-4; Romeinen 4:25).

- We geloven in de lichamelijke hemelvaart van Jezus, Zijn verheerlijking en Zijn persoonlijke, letterlijke en lichamelijke tweede komst om Zijn gemeente op te halen (Johannes 14:2-3; 1Thessaloniscenzen 4:13-18).

- We geloven in de redding van zondaars door genade, door bekering en geloof, in het volmaakte en volkomen werk aan het kruis van Golgotha, waardoor wij vergeving van zonden ontvangen (Efeziërs 2:8-9; Hebreeën 9:12; Romeinen 5:11).

- We geloven in de noodzaak van de waterdoop door onderdompeling in de naam van de eeuwige Godheid teneinde de opdracht van Christus te vervullen (Matteüs 28:19; Handelingen 2:36-39 en 19:1-6).

- We geloven in de doop met de Heilige Geest, volgend op de redding, met als schriftuurlijk bewijs het spreken in andere tongen zoals de Geest dat ingeeft (Handelingen 2:1-4; 8:14-17 en 10:44-46; Galaten 3:14-15).

- We geloven in de werking van gaven van de Geest, zoals genoemd in 1Korintiërs 12:14 en zoals deze tot uiting kwamen in de eerste gemeente.

- We geloven in een Geestvervuld leven, een leven afgescheiden van de wereld en streven naar heiligheid in de vreze des Heren als een uitdrukking van het christelijke geloof (Efeziërs 5:18; 2Korintiërs 6:14 en 7:1).

- We geloven in de genezing van het lichaam door goddelijke kracht of goddelijke genezing in al haar aspecten, zoals dit in de eerste gemeente in de praktijk werd gebracht (Handelingen 4:30; Romeinen 8:11; 1Korintiërs 12:9; Jacobus 5:14).

- We geloven in de tafel van de Heer, gewoonlijk genoemd het heilig avondmaal, voor de gelovigen (1Korintiërs 11:23-32).

- We geloven in eeuwig leven voor gelovigen (Johannes 5:24 en 3:16) en de eeuwige straf voor ongelovigen (Markus 9:43-48; Openbaring 20:10-15).

- We geloven in de realiteit en de persoon van satan en een eeuwig oordeel voor satan en zijn engelen (Matteüs 25:41; Openbaring 20:10-15).

- De bijbelse vorm voor de leiding van een plaatselijke gemeente is een meervoudig oudstenschap met een voorganger als “primus interparis” (eerste onder de gelijken). Zij worden benoemd op grond van hun geestelijke leven, hun karakter, hun gezinsleven en hun leiderschapskwaliteiten (1Timoteüs 3).

- De gemeente van Jezus Christus is het laatste werktuig, dat God wil gebruiken om Zijn Koninkrijk uit te breiden, voorafgaand aan de tweede komst van Christus (Efeziërs 3:10 en 1:20-23; Matteüs 16:18).

- De plaatselijke gemeente is geheel autonoom. Dat houdt in dat zij zichzelf bestuurt, zichzelf onderhoudt, en zelf uitbreidt en groeit naar volwassenheid.

- Ieder die Christus gelooft, dient zich binnen een specifieke plaatselijke gemeente te onderwerpen aan Gods autoriteit. Dit om geestelijke bescherming te ontvangen en langdurig vrucht te kunnen dragen (Hebreeën 13:17).

- Het theologische raamwerk om alle bemoeienissen van God met de mensheid te begrijpen, kunnen we vinden in Gods verbondsbeloften, zoals die zijn geopenbaard in de schriften.