Why stand alone if we can go together?

FMF Leaders


FMF Leaders is de hoofdafdeling van FMF en is voor voorgangers, oudsten en leiders van christelijke organisaties.

Het bouwen van onderlinge vriendschappen tussen bedieningen
Eén van de basisprincipes van het christelijke geloof is het aangaan van relaties. God zelf maakt in Zijn Woord gebruik van begrippen uit de relatiesfeer om aan te duiden wat Zijn plan is. De relatie tussen Hem en ons als Vader en zonen. De relatie tussen de gemeente en de Here Jezus wordt beschreven in termen van het huwelijk, de bruid en de bruidegom en Hoofd van het lichaam. Onderling worden wij aangeduid als broeder en zuster, kinderen van één Vader.

“En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap (fellowship), het breken van het brood en de gebeden. En er kwam vrees over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen. …en de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden” Hand. 2:42-47.

Het fundament van het onderwijs dat Jezus gaf is het elkaar van harte lief te hebben. Dit uitgangspunt geldt als eerste voor leiders onderling. Op basis van dit principe is het werk van het team gebaseerd. Vanuit dit grondbeginsel biedt  FMF zowel collectieve en individuele hulp. Deze hulp wordt in eerste instantie vanuit de hulpverlener op basis van dit wederzijdse respect dus vanuit de wederzijdse vriendschap. Wil hulpverlening echter effectief kunnen zijn, zal in een aantal gevallen vanuit de hulpvrager sprake moeten zijn van vrijwillige gezagsaanvaarding (erkennen van apostolische input). In principe is onze hulpverlening adviserend, mits het lokale leidersteam anders heeft besloten en de apostolische input erkent wordt als bindend.

FMF wil de opbouw van deze waardevolle relaties bevorderen door:
1. Het organiseren van regionale meetings voor geestelijke leiders, hun echtgenoten en hun team
2. Het organiseren van seminars, waar iedereen welkom is en waar thema’s worden behandeld die actueel zijn en bijdragen aan de opbouw van lokale gemeenten
3. Het met elkaar in contact brengen van individuele leiders, die elkaar kunnen steunen in hun bedieningen
4. Het bevorderen van het uitwisselen van ervaringen
5. Het organiseren van de jaarlijkse, tweedaagse, landelijke FMF conferentie

Onderwijs en toerusting
Onderwijs is in eerste instantie een middel om het kennen van God en de principes van het Koninkrijk van God beter te kunnen gaan begrijpen. Onderwijs zal dan bijdragen aan het opbouwen van waardevolle relaties, aan de eenheid binnen het lichaam van Christus en aan de uitbreiding van Zijn Koninkrijk.


FMF wil echter ook geestelijke leiders helpen bij het trainen van hun kader binnen de gemeenten. Vele gemeenten zijn zelfstandig en menig leider worstelt met de vraag hoe hij zijn toevertrouwde mensen kan toerusten tot dienstbetoon. Goed toegerust kader bevordert de geestelijke stabiliteit en groei van de lokale gemeente.


FMF zal zich ook specifiek richten op het onderwijs dat goed leiden van een gemeente bevordert. Bijzondere aandacht zal geschonken worden aan bijbelse gezagsprincipes, het bouwen van een middenkader, structuren en patronen. Goed en stabiel leiderschap bevordert de kwaliteit van het gemeenteleven en leidt tot gezonde en structurele groei.

FMF streeft er naar de kennis en het kennen van God te bevorderen door:
1. Optioneel: een studiecentrum op de website van FMF. Deze service biedt u als leider toegang tot een geweldige hoeveelheid studies,  ondersteunend materiaal voor uw gemeente en bediening
2. Het organiseren van onderwijs seminars voor leiders met onderwerpen als: muziek in de gemeente, de plaats van aanbidding, Gods gezagsorde, bouwen volgens Gods patroon, de plaats van de bedieningen, bewegen in de bovenatuurlijke kracht van God, Genade in balans, de plaats van apostelen en profeten, structuren die groei bevorderen, enz.           
3. Het ontwikkelen van lesmateriaal dat leiders ondersteunt bij het zelfstandig verzorgen van onderwijs binnen hun eigen gemeente of  organisatie
4. Het onder de aandacht brengen van goede literatuur
5. Het uitgeven van studieboeken en cd’s welke ook bruikbaar zijn binnen celgroepen en huiskringen
6. Het ondersteunen bij het opzetten van kinderwerk, jongerenwerk en de aanbiddingsbediening
7. Het helpen implementeren van bijbelse structuren zoals statuten en modellen binnen de lokale gemeente

Het helpen bouwen van sterke gemeenten naar Gods orde en patroon

FMF wil ook, waar mogelijk een actieve bijdrage leveren aan gemeenteopbouw en gemeentegroei in Nederland en België. Hoewel dit natuurlijk ook een effect is van de opbouw van de relaties en het geven van onderwijs, is een rechtstreekse beïnvloeding nodig. Door het stimuleren van de eenheid binnen het lichaam van Christus in Nederland kunnen aanvullende bedieningen bij elkaar gebracht worden. Hiervan kan een zeer krachtige werking uitgaan.

“En de Here zeide: Zie, het is een volk en zij alle hebben een taal. Dit is het begin van hun streven: nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn” Gen. 11: 6.

Sinds de eerste Pinksterdag kunnen alle gelovigen weer één taal spreken: de taal van Gods Geest. Wat vaak nog ontbreekt, is het principe van één natie zijn (1Petrus 2:9-10). Vaak vergeten we de krachten te bundelen omdat we teveel gericht zijn op wat ons onderscheidt in plaats van gericht te zijn op wat ons bindt. Wij geloven dat dit kan veranderen.

Het bijdragen aan gemeentebouw en gemeentegroei door:
1. Het bundelen van gaven en bedieningen tot opbouw van de gemeente
2. Het bevorderen van het vastleggen, het verzamelen en het uitwisselen van kennis en ervaringen op dit terrein
3. Het beschikbaar stellen van de persoonlijke gaven en bedieningen van elk van de individuele leden van het FMF-team in Nederland en België
4. Adviserende hulpverlening aan individuele leiders van gemeentes of organisaties bij problematiek die het leiderschap betreft. Dit gebeurt door één van de leden van het FMF-team altijd in overleg met organisaties waar men mee verbonden mocht zijn, zodat er geen doorkruisen van hulpverlening ontstaat.
5. Het helpen implementeren van bijbelse structuren binnen de lokale gemeente zodat in groeiprocessen een gezonde voortgang gewaarborgd is
6. Het helpen en adviseren bij het stichten van nieuwe gemeenten door het bieden van coaching en covering