Why stand alone if we can go together?

Visie


De visie van FMF 

“Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus, en wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten” 2Tim. 2:1-2.

Paulus roept in dit gedeelte zijn geestelijk kind, Timoteüs, op om datgene wat hij hem geleerd heeft weer aan anderen door te geven. Ten diepste moet niet alleen de kennis groeien, maar ook moet het lichaam van Christus tot mannelijk rijpheid komen en dat is alleen maar mogelijk door de persoon achter de kennis, namelijk de Here Jezus Christus. 

Deze gedachte wordt bevestigd in Efeziërs 4:11-13:

“En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot de opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus” Ef. 4:11-13.

FMF wil bijdragen aan de uitvoering van deze bijbelse visie. Het team wil meehelpen het lichaam van Christus in Nederland en België te versterken. Het richt zich daarbij in eerste instantie op de leidinggevende broeders en zusters.

Het doel van FMF is waardevolle relaties tussen leiders stimuleren en ondersteunen, door hen individueel en collectief toe te rusten en helpen hun bediening effectiever uit te oefenen zodat sterke lokale gemeenten en bedieningen gebouwd kunnen worden.

Bij het aangaan van vriendschapsrelaties is sprake van het op zich nemen van een vrijwillige verplichting om op elkaar toe te zien en zorg te dragen voor elkaar. Het doel is elkaar in de gezindheid van Christus te dienen. Dat betekent dat aangesloten vrienden van FMF toegankelijk zijn voor inspraak in hun persoonlijk leven alsmede hun functioneren in de bediening. Dit dient altijd op basis van Gods woord en wederzijds respect plaats te vinden. Hierbij moet menselijk absolutisme vermeden worden, zodat er sprake kan zijn van een eenheid in verscheidenheid. Ook aan verwonde, teleurgestelde en ‘gevallen’ leiders in een herstelproces wil FMF de broederlijke hand reiken tot herstel van hun bediening.